Camilo Brandín Feijóo

Lugar: Sarreaus
Data Nacemento: 22/07/1946
Actividade Profesional: -Profesor da Universidade de Santiago de Compostela (1974-1999).
-Profesor titular da Universidade de Vigo (1999-2013).
-Director/Decano da Escola Universitaria de Formación do profesorado de Ourense. Universidade de Vigo.
-Titor-coordinador do Practicum de Maxisterio.
-Profesor-colaborador do Master Universitario en Dificultades da Aprendizaxe e Procesos Cognitivos. Ourense (2009-actulidade)
-Profesor-colaborador do Master Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo. Pontevedra (2010-actualidade).
-Profesor de cursos relacionados coa Aprendizaxe e Educación.
-Profesor do 4º Ciclo de Formación do Programa para Maiores Ourense. Universidade de Vigo. (2002-actualidade).
Ata os dez anos fixen os estudios primarios na escola unitaria do pobo. Pero como o ensino era algo deficitario e o mestre, que tiñamos entón, só empregaba o método do “pao e o cachete”, os meus pais mandárome a estudar ó Santuario dos Milagros (aínda recordo unha subida ó alto de Serra do San Mamede no ano 1958, dende onde se comenzaban a ver os principios da desecación da nosa Lagoa, que disparate!). E, aínda que dispois non seguín a vocación de Paul, alí ensináronme a formarme como persoa pra, posteriormente, ir acadando os seguintes estudos relacinados coa Psicoloxía da Educación:
- “Estudos de Filosofía”, en Centro Privado. Madrid.
- “Licenciado en Psicología” por la Universidad Complutense de Madrid
- “Grado de Licenciatura” por la Universidad Complutense de Madrid.
- “Diplomado en Psicología de la Educación” por La Escuela de Psicología y Psicotécnia de la Universidad Complutense de Madrid.
- “Cursos de Doutorado” na Universidade de Santiago de Compostela.
- “Doutor en Psicopedagoxía” pola Universidade de Vigo.

PROFESOR EN CURSOS DE FORMACIÓN:
-Profesor ponente nas xornadas "Minusvalía e Integración Social". Ourense 1981
-Profesor de cursos impartidos pola UNED, 1981, 1982, 1983.
-Profesor-colaborador do I.C.E. en cursos de perfeccionamiento do profesorado.
-Profesor do Curso de Preescolar UNED. 1981-1983.
-Profesor no Curso de Profesores de Pedagogía Terapéutica, Resolución de 28 de Enero de 1982 (B.O.E. de 19 de marzo).
-Profesor en "As Xornadas de Renovación Pedagóxica - Escola Viva" durante os cursos 1983 a 1985.
-Profesor colaborador nas Xornadas do Ensino durante tódolos cursos consecutivos de 1978 a 1999.
-Profesor colaborador do ICE. "Propuestas de Integración del niño Deficiente en el Aula". Ourense, 1985.
-Profesor coordinador do Curso "Bases Psicopedagógicas de la Enseñanza Preescolar". Ourense, 1986.
-Secretario de Organización dos Cursos de Postgrado "Educación y Terapia del Lenguaje". Universidade de Vigo, 1993-1995.
-Profesor-Conferenciante nos Cursos de Postgrado "Educación y Terapia del Lenguaje". Universidade de Vigo, 1993-1995.
-Secretario de Mesa en "V Congreso de Psicología INFAD" Santiago de Compostela, 1995.
-Profesor do curso de especialización do profesorado "Mestre en Educación Especial", 1996.
-Profesor colaborador en Escola Internacinal de Verao: "Jornadas do Ensino de Galiza e Portugal", durante os cursos 1996 a 1998.
-Profesor-colaborador nos cursos de especialización de Profesores de "Audición y Lenguaje", 1998.
-Profesor Ponente nas Xornadas do Ensino. A problemática dos estudantes da E.S.O. Conducta e conflictos. Estratexias docentes, 1999
-Profesor do “Master en Intervención Psicoeducativa en Menores en Conflicto/Desamparo Social”. Pontevedra. (Curso 2000-2001).

Obra Publicada

(1994). Fundamentos de Psicología para Maestros. La Coruña. Ed. La Voz de Galicia S.A.

(1986) Os Xogos dos Nosos Rapaces. Ourense. Ed. Caixa Ourense.

(2002) BILINGÜISMO: Habilidades verbais e velocidade de procesamento de material escrito nos escolares bilingües galegos. Ediciones GERSAM.

(2007) Construye Tu Propio Pensamiento “666”. Santiago de Compostela. Editorial DANÚ.

(2008) (Colaboración) Agora son unha nena feliz. Tórculo Ediciones.

(2009) La Religión, ¿Un Constructo Mental? Madrid. Editorial BUBOK PUBLISHING (Colgado en Internet).

Artículos
(1984). "A Dislexia nos Nenos" Revista O Ensino - 6º
(1984). "Integracion del Deficiente y actitud de los Profesores" Revista Quinesia - 3º
(1984). "Orientación no directiva" Revista Grial.
(1995). "La Prevención de las Drogodependencias en la Educación Secundaria". Revista Galega de Psico-Pedagoxía. Nº 10-11.
(1998). "La Corriente Ecológica. Base de la Salud Mental en el Desarrollo Humano". VI Congreso de Psicología Ambiental. La Coruña.
(2000). “El Estrés y el Medio Ambiente” En Maceira, A. y Rodríguez, A- Educación y Ansiedad. Grafinova. Santiago de Compostela.
(2001). “El Empleo con apoyo para sujetos con discapacidad”. En Deaño, M. Modelos de Orientación en Educación Especial. GERSAM. Ourense
(2002) “Velocidade de Procesamento da Información de Material Escrito en Escolares Bilingües Gallegos”. Actas VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias. Dirección Xeral de Política Lingüística. Santiago de Compostela.
(2002). “Diversidade de lingua e diversidade ideolóxica”. VII Congreso Internacional “Esixencias da Diversidade” Santigo de Compostela.
(2006). Piscoloxía da Educación e formación do profesorado no campus universitario ourensán. En Repensar a Educación e a Sociedade: Realidades e Desafios. Cid, X. coord. Servicio de Publicación. Uiversdidade de Vigo.
(2007). Niño Emperador, Adolescente Tirano. En Actas del XXIII Congreso de INFAD. Poio, Pontevedra.
(2007). A Afectividade nos Nenos de Pais Separados. En Actas del IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía. Universidade da Coruña.
(2011). Inteligencia emocional, asertividad y éxito. En Educación e Sociedade. Servizo de publicacións da Uiversdidade de Vigo.

Recursos Autor